Gäller 2019 och tills vidare

Allmänna villkor ElisEss AB 559212-4399 avseende leverans av tjänster och produkter

1 § Dessa Allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för de tjänster och produkter som Elise Pavicic (”Leverantören”) tillhandahåller inom ramen för ElisEss AB med org nr 559212-4399 till sina uppdragsgivare och övriga kunder (”Kunderna”).

2 § Dessa Villkor gäller om inte annat skriftligt är avtalat mellan Parterna. Skriftliga överenskommelser ska vara undertecknade av både Leverantören och Kunden.

3 § Leverantören och Kunden kommer överens om vad som ska levereras och när. Förändringar i vad som levereras ska bekräftas genom mailkorrespondens. Saknas sådana mail, gäller den uppfattning som framförs av Leverantören.

4 § Parterna ska i förväg komma överens om priset/ersättningen, annars ska Kunden betala vad Leverantören begär. Priser/ersättningar anges alltid exklusive mervärdesskatt, som liksom andra lagstadgade avgifter och skatter tillkommer vid fakturering.

5 § Leverantören har alltid rätt att ställa ut faktura som ska betalas inom 20 dagar från datum för utställande. För det fall Kunden inte betalar i tid förbehåller sig Leverantören rätten att debitera dröjsmålsavgifter, dröjsmålsränta och/eller förseningsersättningar enligt lag.

6 § Under löpande uppdrag, och även om Leverantören inte har rätt att löpande faktura för sitt arbete, äger Leverantören rätt att löpande faktura för utlägg som gjorts för Kundens räkning.

7 § Leverantören är ägare till sådant material, information och övriga rättigheter som inte uttryckligen genom särskild överenskommelse överlåtits till Kunden. Kunden äger inte, utan att Leverantörens uttryckliga skriftliga medgivande, rätt att använda nämnda material för egen eller annans räkning.

8 § Kunden ansvarar själv för sin verksamhet, och kan inte göra Leverantören ansvarig för på vilket sätt Kunden implementerat Leverantörens råd och/eller produkter i sin verksamhet. Kunden kan inte heller rikta något anspråk, ekonomiskt eller annat, mot Leverantören på grund av att i egen verksamhet följt
Leverantörens råd eller använt Leverantörens produkter.

9 § Leverantören är inte skyldig att leverera/prestera om omständigheter utom Leverantörens kontroll inträffar. Hit hör sjukdom, trafikolyckor och naturkatastrofer samt med dessa händelse jämförbara hinder.

10 § Kunden kan aldrig rikta större ekonomiskt anspråk mot Leverantören på grund av Leverantörens handlande än det överenskomna arvodet mellan parterna.

11 § Kunden kan inte mot Leverantören göra gällande förseningar eller felaktigheter i leveranser på grund av att Kunden inte levererat material, information eller på annat sätt bidragit för att Leverantören ska kunna fullgöra sina förpliktelser. Förseningar/hinder mot leverans som beror på Kunden fritar inte Kunden från att betala för de tjänster/produkter som beställts.

12 § Tvist med anledning av dessa villkor och avtal som ingåtts mellan Leverantören och Kunden ska avgöras av Borås Tingsrätt, och enligt svensk lag. Parterna äger inte rätt att överklaga Borås Tingsrätts dom.

13 § Genom att acceptera erbjudande från Leverantören, eller lägga en beställning hos Leverantören, accepterar också Kunden dessa Villkor.